Khwab mein Surah Al Fajar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Fajar ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al-fajar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam Nafay aur ibn kaseer farmatay hain ke woh isi saal mar jaye ga. Aur kaha gaya ke usay roab aur haibat ataa hogi.

Aur kaha gaya ke woh yatimon aur miskeeno se mohabbat karne wala hoga. Aur kaha gaya ke woh –apne liye aur musalmanoon ke liye dua karega. Jis se allah taala is ko naffa deingay.

khwab me surah fajar tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap