Khwab mein Surah Alnaas ki Tilawat karna

Khwab mein Surah Alnaas ki Tilawat karnay ki Tabeer

Jis ne khawab mein surah al naas ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To yeh dalalat karta hai is ke kisi kaam ka is se hum aahang honay par aur phir dushman par kamyaab honay par. Aur kaha gaya ke is se jadugaron ka jadu aur shetan ke makr aur was wasay htaye jayen ge aur kaha gaya ke woh waswason mein mubtala hoga.

Aur kaha gaya ke is ki tilawat dalalat karti hai ghar walon ke ikathay honay par aur kaha gaya ke log is se mehfooz hon ge. Aur woh makr faraib aur chal bazi aur museebat se mamoon hoga. Aur jo shakhs un ki tabeer ki wazahat chahay to usay chahiye ke woh sourat ko dekhe aur is hukum ke munasib jo ayatain hain unkay mutabiq hukum lagaye. Aur har aadmi ke liye wohi hukum lagaye jo is ke munasib ho. Pas jo quran pak mein se dekhe naffa ka husool ya buraiee ko daur karna pas is ka khawab mein isi shart par dekhna dalalat karta hai.


khwab me surah naas ki tabeer

Share via
Copy link