Khwab mein Surah Abasa ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Abasa ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Abasa ya is ka kuch hissa parhaya ya is par parha gaya to imam Jaffer Sadiq farmatay hain ke woh jo kuch dega to is ka ahsaan charhanay wala hoga. Achi aadato wala hoga.

Aur aisa hi imam kasaaee ne farmaya aur kaha gaya ke woh sadqa aur zkoh bohat ziyada dainay wala hoga. Aur kaha gaya ke woh logon ki ihaanat kere ga. Aur un ki tehqeeq kere ga. Aur kaha gaya ke woh mashriq ki taraf safar kere ga.

khwab me surah abasa ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap