Khwab mein Surah Al Alaq ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Alaq ki Tilawat

jis ne khawab mein surah Al-Alaq ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. to usay aulaad narina ataa hogi. aur woh naik bandah ho ga aur kaha gaya ke usay katabat aur Khashoo wa khuzu naseeb hoga .

aur kaha gaya ke woh quran pak parhay ga. aur is ki Tafseer kere ga. aur kaha gaya woh usay kisi insaan se daant prhigi .

khwab me surah alaq ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap