Khwab mein Surah Al Bayyina ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Bayyina ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Bayyina ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To yeh dalalat karta hai ke darane aur khushkhabri par aur kaha gaya. Ke is ke haath bohat se mushriq imaan layein ge.

Aur kaha gaya ke batin mein fasaad peda honay ke baad is ki islaah hogi. Aur shak ke baad jo is mein tha. Se yaqeen naseeb hoga.


khwab me surah bayyina ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap