Khwab mein Surah Zilzaal ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Zilzaal ki Tilawat ki Tabeer

Jis ne khwab mein surah al zilzaal ya is ka kuch hissa. Parha ya is par parha gaya. To daleel hai woh maqam par shetan ki taraf se kisi ftne mein mubtala ho ga.

Aur kaha gaya ke Allah taala is ke zariye zimyon ko jhatka deingay. Aur kaha gaya ke usay rizaq aur madfoon maal miley ga aur kaha gaya ke woh badshah se daray ga.

khwab me surah zilzaal ki tabeer

Share via
Copy link