Khwab mein Surah Al-Anbiya ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al-Anbiya ki Tilawat ki Tabeer

Jis ne khawab mein Surah Al Anbiyaya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam Jaffer Sadiq farmatay hain ke Allah taala usay bohat rizaq ataa farmaen ge aur kaha gaya ke usay anbia karaam ka ilm aur un ka Khashoo aur khuzu is ko naseeb hoga.

Aur kaha gaya ke woh tangdasti ke baad kushadgi aur sakhti ke baad aasani payega. Aur Allah taala usay ilm aur Khashoo naseeb farmaen ge. Aur kaha gaya ke woh anbia par dua aur duroood kar ne wala shakhs hoga. Aur –apne dushmanon par ghalib aayega aur kaha gaya ke Allah taala usay imantdaron aur naikon mein bulandi ataa farmaen ge.

surah anbiya tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link