Khwab mein Surah Al Asar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Asar ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Asar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To yeh dalalat karta hai darane aur khushkhabri par aur kaha gaya ke woh bohat amdan aur sadqa khairaat kar ne wala hoga.

Aur dushmanon par ghalib hoga aur kaha gaya ke woh sabr ke mawafiq aur haq par zahir hoga. Aur kaha gaya ke koi kaam is par mushkil ho kar phir aasaan ho jaye ga.

khwab me surah asar ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap