Khwab mein Surah Al Tukasur ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Tukasur ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al Tukasur ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To woh duniya jama karne ko pasand kere ga. Aur akhirat ko bhool jaye ga. Aur kaha gaya ke yeh dalalat karta hai.

Rizaq ki tangi aur karz ki kasrat par. Aur kaha gaya ke woh maal ki mohabbat mein mubtala ho ga. Aur –apne sathiyon doston waghera ko chore day ga.

khwab me surah tukasur tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap