Khwab me Surah Humazah ki Tilawat ki Tabeer

Khwab me Surah Humazah ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah Humazah o ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. to yeh Dalalat karta hai ke Allah taala ke azaab se daraye jane par to usay chahiye ke Allah taala se daray.

aur kaha gaya ke woh bara wasee ul zarf ho ga. aur maal jama kar liya phir is ko neki sila rehmi aur achay kamon mein kharch kere ga. aur bakol baaz ke woh –apne qareebi rishta daaron ki gheebat kere ga aur kaha gaya ke chugal khori kere ga.

khwab me surah humzah tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap