Khwab mein Surah Al Feel ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Feel ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al-Feel ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai woh dushmanon par ghalib aaye ga aur kaha gaya ke agar woh badshah hai to woh lashkaron ko shikast day ga. Aur fatah haasil kere ga.

Aur kaha gaya ke woh hajj kere ga. Aur kaha gaya ke koi fitnah zahir ho ga. Jis mein Allah taala ke dushman halaak hon ge. Aur kaha gaya ke allah taala poori zindagi usko tohmat aur khauf se bachayen ge.


khwab me surah feel tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap