Khwab mein Surah Al Dukhan ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Dukhan ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Dukhan ya is ka koi hissa parha ya is par parha gaya. To woh dushman se nijaat paye ga. Aur riffat o bulandi paye ga aur kaha gaya ke daleel hai woh javaahiir talabb kar liya aur usay maal ataa ho ga.

Aur kaha gaya ke woh zaalmon ke zulm se mehfooz ho ga. Aur qabar aur aag ke azaab se bhi mehfooz hoga aur is ka yaqeen qawi ho ga.

khwab me surah dukhan

Share via
Copy link
Powered by Social Snap