Khwab mein Surah Al Kafiroon ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Kafiroon ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al kafiroon ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To yeh bidaton par Daleel hai. aur kaha gaya ke woh kufar aur munafiqeen se dushmani karega.

aur un se jehaad kere ga. aur kaha gaya ke woh kisi bidatti qoum ke sath rahay ga. aur kaha gaya ke usay khalis imaan aur sahih deen naseeb ho ga.

khwab me surah kafiroon tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap