Khwab mein Surah Al Muzamil ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Muzamil ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Muzammil ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai woh bara islaah wala hoga. Aur tahajud guzaar ho ga aur kaha gaya ke woh qaari quran ho ga. Aur is se allah taala duniya aur akhirat ki tangdasti ko daur farmaen ge.

Aur baaz ne kaha ke woh tangdasti aur khauf paye ga. Aur phir is ka khauf zael hoga. Aur kaha gaya ke pehlay woh tahajud guzaar tha. Ab is se ghaafil ho gaya usay chahiye ke dobarah is par mudawmat kere.

khwab me surah muzammil ki tabeer

Share via
Copy link