Khwab mein Surah Al-Sajda ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al-Sajda ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah A-Sajda ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam Jaffer Sadiq farmatay hain ke woh mazboot toheed aur nafs Saleem ka maalik hoga aur baaz ne kaha ke woh sajda ki haalat mein marega.

Aur Allah taala ke nazdeek kamyaab logon mein se hoga aur kaha gaya ke usay duniya mein zindagi Zuhad aur taqwa naseeb ho ga aur usay lailh al-qadar ke qiyam ke barabar sawab mliga aur se Allah taala ka qurb naseeb ho ga. Aur kaha gaya ke woh tahajd ki namaz ko pasand karne wala hoga.

surah sajda tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link